ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ No 600 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαλυτικό για Βερνικοχρώματα και Καθαρισμό
Η μέτρησή σας:
Θα χρειαστείτε:
For the best result we recommend to use {coatAmount} for {productTitle}
Βασικές πληροφορίες
Χαρακτηριστικά προϊόντος
  • Γενικής Χρήσης

Περιγραφή Προϊόντος

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ No 600 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ για την αραίωση βερνικοχρωμάτων και τον καθαρισμό εργαλείων βαφής.

Προδιαγραφές & Έντυπα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιέχει Ξυλόλιο & μίγμα ισομερών, Βουτανόλη , Βουτανόνη, Οξικό Βουτυλεστέρα • Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς • Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος • Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση • Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις • Mακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο • Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε • Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο • Μην αναπνέετε ατμούς • Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό • Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό • Το δοχείο να φυλάσσεται κλειδωμένο • Να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο • Να διατηρείται ερμητικά κλειστό • Να διατηρείται δροσερό • Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / για Κύπρο: 1401

Προετοιμασία & Αποθήκευση

  • 1. Αποθήκευση
    Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.
Vivechrom Visualizer app
Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...