ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου www.vivechrom.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») υπόκειται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης στους οποίους ενσωματώνονται και οι όροι της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Χρήσης Cookies . Ο Χρήστης που επισκέπτεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι έλαβε πλήρη γνώση αυτών, τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους.

 

Ο παρόν ιστότοπος ανήκει στην Βιομηχανία Χρωμάτων- Βερνικιών ΒΙΒΕΧΡΩΜ Δρ. Στέφανος Δ. Πατέρας Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), που εδρεύει στη Μάνδρα Αττικής.

Πρόσβαση στον Ιστότοπο


Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να διακόψει οποτεδήποτε τις υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιστότοπο χωρίς προειδοποίηση, ενώ σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εγγυηθεί την αδιάλειπτη λειτουργία αυτού. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το σύνολο ή μέρος του Ιστότοπου χωρίς προειδοποίηση, ενώ ενδέχεται για κάποια χρονικά διαστήματα η πρόσβαση στο ιστότοπό μας ή σε κάποια πεδία αυτού να είναι περιορισμένη.

Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο.

Επίσης, ο Χρήστης είναι ο μοναδικός υπεύθυνος προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω της σύνδεσής του στο διαδίκτυο έχουν λάβει γνώση των Όρων Χρήσης.

Εάν ο Χρήστης διαθέτει κωδικό αναγνώρισης, κωδικό πρόσβασης ή οποιοδήποτε άλλο κωδικό, αναγνωρίζει ότι αυτές οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην τις αποκαλύψει σε οποιονδήποτε τρίτο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Απαγορεύεται  η εξαγωγή περιεχομένου ή δεδομένων από τον Ιστότοπο για εμπορικούς σκοπούς, μέσω οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος ή λογισμικού, εκτός εάν έχει προηγηθεί έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης


Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ως εκ τούτου ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους  Όρους Χρήσης, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές,.τις οποίες θα θεωρείται ότι αποδέχεται εφόσον συνεχίζει την περιήγηση στον Ιστότοπο.
 

Αλλαγές στον Ιστότοπο


Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε αναβάθμιση του Ιστοτόπου, καθώς και σε αλλαγές του περιεχομένου του κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ωστόσο, η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος δεν περιέχει σφάλματα ή παραλείψεις.

 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας


Εκτός από τις περιπτώσεις όπου έχει δηλωθεί ρητά, η Εταιρεία ή άλλες εταιρείες του ομίλου AkzoNobel είναι δικαιούχος του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Ιστότοπου (εφεξής το "Περιεχόμενο").

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να εκτυπώνει και να χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο για  προσωπική, μη εμπορική χρήση. Ο Χρήστης απαγορεύεται να:

• αφαιρέσει οποιαδήποτε αναφορά σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας

• κάνει χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του Περιεχομένου κατά τέτοιο τρόπο που να αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων.

 

Ακρίβεια Χρωμάτων


Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να υπάρχει πλήρης αντιστοιχία μεταξύ των χρωμάτων που προβάλλονται στον Ιστότοπο και των πραγματικών προϊόντων, πλην όμως επισημαίνεται ότι ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις της οθόνης και την ανάλυση. Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι ο Χρήστης πρέπει πάντα να συμβουλεύεται την βεντάλια της Εταιρείας.

 

Ακρίβεια πληροφοριών και περιεχομένου


Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που προβάλλονται στον Ιστότοπο παρέχονται δωρεάν και αποκλειστικά προς τον σκοπό ενημέρωσης των Χρηστών. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω πληροφορίες και το περιεχόμενο είναι ακριβείς.

Οι απόψεις και οι θέσεις άλλων Χρηστών του Ιστότοπου ανήκουν αποκλειστικά σε αυτούς και η Εταιρεία μας δεν  φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε έλεγχο των πληροφοριών που παρέχονται από άλλους Χρήστες.

Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία μορφή εγγύησης σχετικά με τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που παρέχεται μέσω του Ιστότοπου και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές ή/και διορθώσεις ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Τα σχόλια και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο δεν είναι συμβουλευτικής φύσης και οι αποφάσεις των Χρηστών δεν πρέπει να εξαρτώνται από αυτά.

 

Ιοί


Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο Ιστότοπος δεν περιέχει ιούς, χωρίς όμως να μπορεί να εγγυηθεί γι΄αυτό. Ως εκ τούτου ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκατάσταση κατάλληλου λογισμικού ελέγχου ιών.

Ο Χρήστης απαγορεύεται :

  • να εισάγει εν γνώσει του στον Ιστότοπο ιούς, trojans, worms, logic bombs ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή επιβλαβές,

  • να επιχειρήσει να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο, στον κεντρικό υπολογιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπος ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδεδεμένο με τον αυτόν,

  • να προσβάλλετε τον ιστότοπό μας μέσω μιας επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή μιας επίθεσης κατά της άρνησης παροχής υπηρεσιών.

 

Η παράβαση του παρόντος όρου αποτελεί ποινικό αδίκημα και ως εκ τούτου, εφόσον διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η Εταιρεία θα ενημερώσει προς τούτο τις αρμόδιες αρχές, συνδράμοντας αυτές και γνωστοποιώντας την ταυτότητα του Χρήστη.

 

Σύνδεση με τον Ιστότοπο


Ο Χρήστης μπορεί να συνδέεται με τον Ιστότοπο, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνει με νόμιμο τρόπο και χωρίς να βλάπτει ή να εκμεταλλεύεται τη φήμη της Εταιρείας. Ο Χρήστης απαγορεύεται να δημιουργήσει σύνδεσμο, με τον οποίο θα υποδηλώνεται ότι υφίσταται οποιασδήποτε μορφής σχέση με τον Ιστότοπο. Όποιος επιθυμεί να δημιουργήσει στη δική του ιστοσελίδα link με τον Ιστότοπο υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει την έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

 

Σύνδεση με άλλους ιστότοπους


Ο Ιστότοπος ενδέχεται να παραπέμπει σε ιστότοπους τρίτων. Ο Χρήστης σε περίπτωση σύνδεσης με αυτούς φέρει ο ίδιος την αποκλειστική ευθύνη. Σε καμία περίπτωση η δυνατότητα σύνδεσης με άλλους ιστότοπους δεν υποδηλώνει κάποια σχέση της Εταιρείας μας με αυτούς.

Η περιήγησή του Χρήστη σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που παραπέμπουν στον παρόντα, υπόκειται στους ίδιους κανόνες και πολιτικές του Ιστότοπου.

Η μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη επικοινωνία ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες που προέρχονται από ιστότοπους τρίτων. Οι εν λόγω πληροφορίες θα επισημαίνονται με ευδιάκριτο τρόπο, ενώ ταυτόχρονα ο Χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να συνδέεται με τον ιστοτόπο προέλευσης. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών και για τυχόν χρήση προσωπικών δεδομένων του Χρήστη από τρίτους.

 

Διαφήμιση


Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει διαφημίσεις προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ως άνω διαφημίσεων και δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ακρίβεια αυτών.

 

Προωθητικές Ενέργειες


Στον Ιστότοπο ενδέχεται να προβάλλονται κατά καιρούς προσφορές, διαφημίσεις ή διαγωνισμοί για τους όρους και τις προϋποθέσεις των οποίων οι Χρήστες θα ενημερώνονται από την Εταιρεία.

 

Ευθύνη


Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια του περιεχομένου του Ιστοτόπου. Ρητά εξαιρούνται οι εξής περιπτώσεις:

• τυχόν παράβαση νομοθετικής διάταξης εκ μέρους της Εταιρείας μας

•  αποδεδειγμένη ζημία του Χρήστη λόγω της περιήγησης στον Ιστότοπο  

 

Αποζημίωση


Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία για  απαιτήσεις και αξιώσεις τρίτων (συμπεριλαμβανομένων νομικών αμοιβών και εξόδων)  που τυχόν προκύψουν από εκ μέρους του παραβίαση των Όρων Χρήσης.

 

Ακυρότητα Όρου


Εάν κάποιος όρος των παρόντων Όρων Χρήσης είναι ή καταστεί μερικώς ή ολικώς άκυρος, τα μέρη συνεχίζουν να δεσμεύονται από τους λοιπούς και θα προβούν σε αντικατάσταση αυτού με έγκυρη διάταξη λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τον σκοπό των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

Πρόσβαση στον Ιστότοπο


Ο Ιστότοπος δεν απευθύνεται σε κανένα πρόσωπο και σε καμία δικαιοδοσία όπου για οποιονδήποτε λόγο απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτόν.

Σε περίπτωση που η μετάφραση των παρόντων Όρων Χρήσης διαφέρει από την αρχική ελληνική έκδοση, θα υπερισχύσει η ελληνική έκδοση.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμόδια Δικαστήρια


Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών  διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

Επικοινωνία


Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, στείλτε email στο marketing@vivechrom.gr

Η AkzoNobel Decorative Coatings B.V. (μέρος του ομίλου AkzoNobel) είναι εταιρεία καταχωρημένη στην Ολλανδία με αριθμό εταιρείας 28080295 και έχει την καταστατική της έδρα στο Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, Ολλανδία.

 

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας.

Vivechrom Visualizer app
Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...