ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ

Διαλυτικό Βερνικοχρωμάτων που εφαρμόζονται με πινέλο ή ρολό.
Η μέτρησή σας:
Θα χρειαστείτε:
For the best result we recommend to use {coatAmount} for {productTitle}
Βασικές πληροφορίες
Χαρακτηριστικά προϊόντος
  • Γενικής Χρήσης

Περιγραφή Προϊόντος

Το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ είναι διαλυτικό για την αραίωση βερνικοχρωμάτων, τα οποία εφαρμόζονται με πινέλο ή ρολό. Είναι ιδανικό για ντούκα και ριπολίνες. Βελτιώνει σημαντικά το άπλωμα και ελαττώνει το κιτρίνισμα.

Προδιαγραφές & Έντυπα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιέχει Υδρογονάνθρακες C9-C11, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη • Mακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, φλόγες και θερμές επιφάνειες. — Μην καπνίζετε • Να χρησιμοποιείτε μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο • Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό • Να διατηρείται δροσερό • Φυλάσσεται κλειδωμένο • Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο • Να διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Προετοιμασία & Αποθήκευση

  • 1. Αποθήκευση
    Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.
Vivechrom Visualizer app
Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...