ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Ε/1916 ΑΡΓΟ

Διαλυτικό για Υποστρώματα Πολυουρεθάνης
Η μέτρησή σας:
Θα χρειαστείτε:
For the best result we recommend to use {coatAmount} for {productTitle}
Βασικές πληροφορίες
Χαρακτηριστικά προϊόντος
  • Γενικής Χρήσης

Περιγραφή Προϊόντος

Διαλυτικό για υποστρώματα, βερνίκια και λάκκες πολυουρεθάνης. Χρησιμοποιείται όταν η σχετική θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή (καλοκαίρι).

Προδιαγραφές & Έντυπα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Περιέχει Ξυλόλιο & μίγμα ισομερών, Οξικό μεθοξυπροπυλεστέρα, Οξικό βουτυλεστέρα ● Υγρό και ατμοί εύφλεκτα ● Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς ● Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό ● Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος ● Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού ● Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη ● Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση ● Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις ● Mακριά από παιδιά ● Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα ● Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο ● Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε ● Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο ● Μην αναπνέετε ατμούς ● Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό ● Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε ● ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ● ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό ● ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε ή Επισκεφθείτε γιατρό ● Το δοχείο να φυλάσσεται κλειδωμένο ● Να αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο ● Να διατηρείται ερμητικά κλειστό ● Να διατηρείται δροσερό ● Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον ● Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προετοιμασία & Αποθήκευση

  • 1. Αποθήκευση
    Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C
Vivechrom Visualizer app
Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...