Βιώσιμη Ανάπτυξη

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Δέσμευσή μας η παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας

Για τη Vivechrom αποτελεί δέσμευση η παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας που αφενός μεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες και του πιο απαιτητικού πελάτη και αφετέρου συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις σημερινές απαιτήσεις των πελατών μας και να καινοτομούμε προκειμένου να ανταποκριθούμε στις μελλοντικές τους προσδοκίες, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρουμε θετικά και μακροπρόθεσμα σε ένα βιώσιμο μέλλον, επενδύοντας στην Υγεία & Ασφάλεια, το Περιβάλλον, τον Άνθρωπο και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Δείτε εδώ την Περιβαλλοντική μας Δήλωση:

Για να πετύχουμε αυτό το στόχο, έχουμε καθορίσει πέντε πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης, που είναι:

Περιβάλλον – ‘Ανθρωποι και Κοινότητες- Μεταφορές και Μετακινήσεις – Ενέργεια – Απόβλητα και Πόροι

Προιόντα & Υπηρεσίες

 

Η Εταιρεία δημιουργεί νέα προϊόντα ή βελτιώνει τα υπάρχοντα, ανάλογα με τις τάσεις της αγοράς και τις απαιτήσεις των πελατών, στα πλαίσια της πολιτικής της για την Ποιότητα, το Περιβάλλον την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και του προγράμματος Product Stewardship που αφορά στην Υπεύθυνη Διαχείριση των Προϊόντων της σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Και πιο συγκεκριμένα:

 • Έχει καταργήσει όλες τις τοξικές α΄ ύλες στις συνταγές των προϊόντων της, προστατεύοντας κατ΄ αυτό τον τρόπο το περιβάλλον  αλλά και το χρήστη

 • Διεξάγει αξιολόγηση κινδύνων που αφορούν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη διανομή, τη χρήση και την ανακύκλωση των προϊόντων, για τις επιδράσεις της παραγωγής και της χρήσης των προϊόντων της τόσο στο κοινωνικό όσο και στο περιβαλλοντικό επίπεδο

 •  Αναπτύσσει νέα προϊόντα ή βελτιώνει τα υπάρχοντα με βάση το πρόγραμμα Eco-Premium Solutions το οποίο επικεντρώνεται στη δημιουργία προϊόντων που είναι φιλικότερα στο χρήστη, βελτιωμένα ως προς την κατανάλωση ενέργειας και τη χρήση φυσικών πόρων και α΄υλών, έχουν μειωμένες εκπομπές και περιορισμένους κινδύνους

 

Ενέργεια / Απόβλητα & Πόροι

 

Η φροντίδα για το περιβάλλον είναι για την εταιρεία κοινωνική μέριμνα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής της πολιτικής.

Δέσμευση της εταιρείας είναι:

Να προστατεύει το περιβάλλον, αποτρέποντας ή ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της, μέσα από κατάλληλο σχεδιασμό, παραγωγή, διανομή και χρήση τους, καθώς και τη διαχείριση των αποβλήτων.Πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, την αυτοματοποίηση της παραγωγής και την εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας, με σκοπό την ποιότητα των προϊόντων της, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος, με τη μείωση των αέριων εκπομπών.

Η Vivechrom εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2004 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1221/2009 (EMAS) για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Στα πλαίσια των συστημάτων αυτών η Vivechrom:

 • Συλλέγει και διαχειρίζεται κατάλληλα, μέσω των Μονάδων Επεξεργασίας Υδατικών Αποβλήτων και Ανάκτησης Διαλύτη, τα απόβλητα που δημιουργούνται από την παραγωγική διαδικασία και το πλύσιμο του εξοπλισμού παραγωγής, επιτυγχάνοντας αφενός μεν εξοικονόμηση φυσικών πόρων αφετέρου δε μείωση των αποβλήτων

 • Διαχωρίζει τα μη επικίνδυνα απόβλητα, στους χώρους παραγωγής, σε ανακυκλώσιμα (χαρτί, ξύλο, μέταλλο) και μη. Για τα  επικίνδυνα απόβλητα συνεργάζεται με αδειοδοτημένες εταιρείες, προκειμένου να τα διαθέσει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο ή α΄ ύλη στην τσιμεντοβιομηχανία

 • Αξιολογεί διαρκώς τις περιβαλλοντικές πτυχές και τις επιπτώσεις που προκαλεί η άσκηση των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, μετράει τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και θέτει στόχους συνεχούς βελτίωσης . Επιπλέον δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση την περιβαλλοντική της επίδοση για όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές που αφορούν στις δραστηριότητες της, μέσω της επικυρωμένης περιβαλλοντικής δήλωσης.

Επιπλέον, η Vivechrom συμμετείχε το 2015 σε ερευνητικό πρόγραμμα, με τη συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΠΑΒΕΤ), με σκοπό την αξιοποίηση της λάσπης και την ενσωμάτωσή της σε δομικά υλικά (επισκευαστικά κονιάματα), με αναμενόμενα οφέλη τη μείωση των συνολικά παραγόμενων αποβλήτων, εφόσον το εν λόγω υλικό θα χαρακτηρίζεται πλέον ως παραπροϊόν και τη συνολική βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας. 

Άνθρωποι & Κοινότητες

 

Στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής πολιτικής της η Vivechrom έχει θέσει υψηλούς στόχους για τη δημιουργία βέλτιστου εργασιακού περιβάλλοντος.   Από το 2003 η Vivechrom έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001.

Στα πλαίσια αυτά η Vivechrom:

 • Αναγνωρίζει τις πηγές κινδύνου στους χώρους  εργασίας, αξιολογεί τις επιπτώσεις και λαμβάνει προληπτικά μέτρα με στόχο την αντικατάσταση του επικίνδυνου από μη επικίνδυνο

 • προβαίνει συστηματικά σε μετρήσεις φυσικών και χημικών παραγόντων στους χώρους εργασίας και σε προληπτικό έλεγχο της υγείας των εργαζομένων με τη συνδρομή του Γιατρού Εργασίας και της νοσηλεύτριας που διαθέτει σε μόνιμη βάση

 • Ενημερώνει και εκπαιδεύει τους εργαζόμενους στη διαχείριση επικίνδυνων υλικών, τη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας, την αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων, κλπ. στοχεύοντας στην ανάπτυξη και εδραίωση μιας κουλτούρας ασφάλειας

Επιπλέον η Εταιρεία εφαρμόζει συστήματα και εργαλεία ελαχιστοποίησης της διακινδύνευσης των εργαζομένων όπως:

 • Σύστημα Ευταξίας και Οργάνωσης του εργασιακού χώρου 5S με σκοπό τόσο τη βελτίωση των διεργασιών, όσο και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των περιβαλλοντικών ατυχημάτων κατά την εργασία

 • σύστημα καταγραφής των μη ασφαλών καταστάσεων (Παρ΄ Ολίγον Ατυχήματα) για την άμεση και έγκαιρη λήψη διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών

 • Μοντέλο Behavior Based Safety με την διεξαγωγή «παρατηρήσεων μη ασφαλών συμπεριφορών» σε όλους τους χώρους  εργασίας, με σκοπό να επηρεαστεί θετικά η μελλοντική συμπεριφορά των εργαζόμενων και τελικά να  αναπτυχθεί «Κουλτούρα Ασφάλειας» στην Εταιρεία

Οι εργαζόμενοι της Vivechrom, όπως καταδεικνύεται μέσα από τις έρευνες ικανοποίησης, νιώθουν υπερήφανοι για την Εταιρεία όπου εργάζονται και αναγνωρίζουν ότι τους προσφέρεται ένα πολύ καλό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και τους παρέχεται η δυνατότητα να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν τις ικανότητες τους .

Επιπλέον, η κοινωνική υπευθυνότητα μέσα από Προγράμματα εθελοντισμού και κοινωνικής συνεισφοράς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βούληση της Vivechrom να λειτουργεί ως «υπεύθυνος πολίτης» και βεβαίως είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη στρατηγική κατεύθυνση της Εταιρείας για υιοθέτηση καλών πρακτικών σε θέματα ΕΚΕ.

Ποιότητα

 

Η δημιουργία προϊόντων που είναι ποιοτικά, ανθεκτικά,  εύκολα και ασφαλή στη χρήση, και βέβαια ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών για τη διακόσμηση και την ανανέωση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σπιτιού τους και προσφέρουν αίσθηση εμπιστοσύνης, είναι μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης καθώς επίσης και τα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας των προϊόντων της εταιρείας, που διαθέτουν όργανα τελευταίας τεχνολογίας και είναι επανδρωμένα με άριστο επιστημονικό προσωπικό .

Η εφαρμογή αρχών ποιότητας και η τήρηση των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 από το 1992, συμβάλλει στην υλοποίηση της πολιτικής Ποιότητας της εταιρείας με στόχο την υψηλή και σταθερή ποιότητα των προϊόντων της Vivechrom και των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Επιπρόσθετα, εφαρμόζονται βέλτιστες και σύγχρονες πρακτικές για τη διαχείριση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας σε  όλες τις διαδικασίες παραγωγής ώστε να βελτιώνεται η απόδοση, να ελαχιστοποιούνται οι αποκλίσεις και να ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων.

Επιπλέον ο στόχος της Vivechrom για διαρκή βελτίωση και  εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος υλοποιείται μέσα από την υιοθέτηση Μοντέλων Ολικής Ποιότητας. Στα πλαίσια αυτά και με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηματικής Αρίστευσης (EFQM) από το 2006 σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις δραστηριότητες της, το 2011 πέτυχε τη διάκριση «Recognized for Excellence – 5 αστέρων».

Οι παραπάνω προσπάθειες  έχουν αναγνωριστεί και βραβευθεί:

Vivechrom Visualizer app
Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...