Βιώσιμη Ανάπτυξη

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Δέσμευσή μας η παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας

Για τη Vivechrom αποτελεί δέσμευση η παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας που αφενός μεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες και του πιο απαιτητικού πελάτη και αφετέρου συμβάλλουν στη Bιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις σημερινές απαιτήσεις των πελατών μας και να καινοτομούμε προκειμένου να ανταποκριθούμε στις μελλοντικές τους προσδοκίες, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρουμε θετικά και μακροπρόθεσμα σε ένα βιώσιμο μέλλον, επενδύοντας στην Υγεία & Ασφάλεια, το Περιβάλλον, τον Άνθρωπο και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η προσέγγισή μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη εστιάζει σε:

 

Προιόντα & Υπηρεσίες

 

Καινοτομούμε συνεχώς για να παρέχουμε βιώσιμες, αποτελεσματικές λύσεις

Η Εταιρεία δημιουργεί νέα προϊόντα ή βελτιώνει τα υπάρχοντα, ανάλογα με τις τάσεις της αγοράς και τις απαιτήσεις των πελατών, στα πλαίσια της πολιτικής της για την Ποιότητα, το Περιβάλλον την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και του προγράμματος Product Stewardship που αφορά στην Υπεύθυνη Διαχείριση των Προϊόντων της σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Πιο συγκεκριμένα:

 • αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογές με ελάχιστο έως μηδενικό αντίκτυπο στην υγεία και το περιβάλλον των ανθρώπων, που υπερβαίνουν τις συμβατικές προσδοκίες
 • έχει καταργήσει προϊόντα και διαδικασίες που είναι επιβλαβή για την ασφάλεια, την υγεία και/ή το περιβάλλον
 • παρέχει πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις πτυχές υγείας και ασφάλειας των προϊόντων και κατευθυντήριων γραμμών για την ασφαλή μεταφορά και χειρισμό κατά την αποθήκευση, την εφαρμογή και τη χρήση των προϊόντων·
 • υλοποιεί το πρόγραμμα Eco-Premium Solutions, το οποίο εστιάζει στην ανάπτυξη προϊόντων με χαμηλότερη τοξικότητα, χρήση ανανεώσιμων & ανακυκλώσιμων υλικών, βελτιωμένα ως προς την κατανάλωση ενέργειας και τη χρήση φυσικών πόρων, έχουν μειωμένες εκπομπές και περιορισμένους κινδύνους

 

Ενέργεια / Απόβλητα & Πόροι – Κλιματική αλλαγή


Μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα για να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε τον πλανήτη μας.

Εστιάζουμε στη μείωση κατά το ήμισυ των εκπομπών άνθρακα στην αλυσίδα αξίας μας – με τη μετάβαση σε ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας – και στην ανάπτυξη λύσεων που βοηθούν τους πελάτες να μειώσουν το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα.

Στο πλαίσια αυτών αναλαμβάνει δράσεις για:

 • μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων και αύξηση της αποδοτικότητας των διεργασιών
 • αξιολόγηση, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών εκτίμησης κινδύνου, όλων των κινδύνων σχετικά με την ανάπτυξη, παραγωγή, ασφαλή μεταφορά, εφαρμογή και χρήση προϊόντων για πιθανές επιπτώσεις
 • εφαρμογή προγραμμάτων ελαχιστοποίησης των αποβλήτων κατά την παραγωγική διαδικασία, θέτοντας ως στόχο την επίτευξη μηδενικών αποβλήτων προς υγειονομική ταφή
 • συλλογή των αποβλήτων που παράγονται από τη διαδικασία παραγωγής και πλύσιμο του εξοπλισμού παραγωγής. Τα υγρά απόβλητα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Μονάδα Φυσικοχημικής και Βιολογικής Επεξεργασίας της εταιρείας, ενώ τα απόβλητα διαλυτών υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Μονάδα Ανάκτησης Διαλυτών. Αυτή η διαδικασία ανακτά το 95% του διαλύτη και τον επαναχρησιμοποιεί, εξοικονομώντας έτσι φυσικούς πόρους, αφενός, και μειώνοντας τα επικίνδυνα απόβλητα, αφετέρου.
 • επενδύοντας σημαντικά ποσά στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, στην αυτοματοποίηση της παραγωγικής της διαδικασίας και στην εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της και των συνθηκών εργασίας εντός των εγκαταστάσεών της και την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων.
 • Αξιολογώντας σε συνεχή βάση τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, μετρώντας τους καθορισμένους περιβαλλοντικούς δείκτες και θέτοντας στόχους για συνεχή βελτίωση.


Επιπλέον η Vivechrom εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015 για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

 

Άνθρωποι & Κοινότητες


Αναπτύσσουμε τους Ανθρώπους μας, εμπνέουμε και ενδυναμώνουμε τις Κοινότητες

 • Προσλαμβάνοντας τους καλύτερους για τη δουλειά, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες για όλους
 • Παρέχοντας τις κατάλληλες συνθήκες, υποστήριξη και ενθάρρυνση ώστε να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά
 • Εφαρμόζοντας διάφορα εργαλεία και συστήματα για την ελαχιστοποίηση κάθε πιθανού κινδύνου τραυματισμού και επαγγελματικής ασθένειας:
 • Διαδικασία 5S για καθαρό και τακτοποιημένο χώρο εργασίας, προκειμένου να βελτιωθούν οι διαδικασίες καθώς και να προωθηθεί η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία και το περιβάλλον
 • Σύστημα αναγνώρισης κινδύνων και αναφοράς παρ' ολίγον απώλειας για άμεσες και έγκαιρες διορθωτικές ή/και προληπτικές ενέργειες
 • Πρόγραμμα Ασφάλειας Βασισμένο στη Συμπεριφορά για τον εντοπισμό μη ασφαλών συμπεριφορών στο χώρο εργασίας, προκειμένου να επηρεαστεί θετικά η συμπεριφορά όλων των εργαζομένων, μέσω μιας διαδικασίας παρατήρησης, καθοδήγησης και επικοινωνίας με στόχο μια κουλτούρα ασφάλειας σε ολόκληρο τον οργανισμό.
 • αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων στους χώρους εργασίας του, αξιολόγηση των συνεπειών και λήψη προληπτικών μέτρων.
 • μέτρηση των φυσικών και χημικών παραγόντων στους χώρους εργασίας της και την προληπτική παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων της με τη βοήθεια του Ιατρού και της νοσηλεύτριας της Εταιρείας που απασχολεί σε βάση πλήρους απασχόλησης.
 • μέτρηση των φυσικών και χημικών παραγόντων στους χώρους εργασίας της και την προληπτική παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων της με τη βοήθεια του Ιατρού και της νοσηλεύτριας της Εταιρείας που απασχολεί σε βάση πλήρους απασχόλησης.
 • Παροχή συμβουλών και εκπαίδευση των εργαζομένων στη διαχείριση επικίνδυνων υλικών, στη χρήση μέσων ατομικής προστασίας και στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
 • Κατανοούμε πλήρως τον ρόλο και τις ευθύνες μας όταν πρόκειται για την κοινωνία και τη συμβολή μας στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Προσπαθούμε να κάνουμε θετική διαφορά στον κόσμο γύρω μας,
 • συνεργαζόμενοι με ανθρώπους και οργανισμούς ώστε να βοηθήσουμε την τοπική κοινότητα και να στηρίξουμε αξιόλογα και βιώσιμα έργα και σκοπούς, χρησιμοποιώντας τα προϊόντα μας όταν χρειάζεται.
 • ενθαρρύνοντας κάθε υπαλλήλο να εμπλακεί σε κοινοφελείς δραστηριότητες, εφόσον δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων.


Τέλος, από το 2003 η Vivechrom έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018.

 

Ποιότητα


Παρέχουμε  προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες μας στο επίπεδο ποιότητας που τους αξίζει και ακόμα παράνω, ώστε να ανταποκρίνονται στις μελλοντικές τους προσδοκίες.

Η δημιουργία προϊόντων που είναι ποιοτικά, ανθεκτικά,  εύκολα και ασφαλή στη χρήση, και βέβαια ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών για τη διακόσμηση και την ανανέωση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σπιτιού τους και προσφέρουν αίσθηση εμπιστοσύνης, είναι μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης καθώς επίσης και τα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας των προϊόντων της εταιρείας, που διαθέτουν όργανα τελευταίας τεχνολογίας και είναι επανδρωμένα με άριστο επιστημονικό προσωπικό .

Η εφαρμογή αρχών ποιότητας και η τήρηση των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 από το 1992, συμβάλλει στην υλοποίηση της πολιτικής Ποιότητας της εταιρείας με στόχο την υψηλή και σταθερή ποιότητα των προϊόντων της Vivechrom και των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Επιπρόσθετα, εφαρμόζονται βέλτιστες και σύγχρονες πρακτικές για τη διαχείριση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας σε  όλες τις διαδικασίες παραγωγής ώστε να βελτιώνεται η απόδοση, να ελαχιστοποιούνται οι αποκλίσεις και να ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων.

 

Vivechrom Visualizer app
Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...