TOP SILICONE

Σιλικονούχος Παστώδης Σοβάς
Συσκευασία
Υπολογισμός χρώματος
Η μέτρησή σας:
Θα χρειαστείτε:
For the best result we recommend to use {coatAmount} for {productTitle}
Βασικές πληροφορίες
 • Απόδοση Εξαρτάται από την κοκκομετρία και το πάχος εφαρμογής. Κοκκομετρία 0.8 mm = 1.3-1.5 kg/m2, 1 mm = 1.7-2.2 kg/m2, 1.5 mm = 2.0-2.4 kg/m2.
 • Στέγνωμα 4-6 ώρες
 • Στρώσεις 1
Χαρακτηριστικά προϊόντος
 • Καλές Αντοχές στις Καιρικές Συνθήκες
 • Πολύ ελαστικός και ανθεκτικός σε μηχανικές καταπονήσεις
 • Κορυφαία υδροφοβία και υδρατμοπερατότητα
 • Βέλτιστη προστασία ενάντια σε μούχλα και μύκητες

Περιγραφή Προϊόντος

Το προϊόν TOP SILICONE της Vivechrom είναι σιλικονούχος παστώδης σοβάς κορυφαίας ποιότητας, πολύ ελαστικός. Παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές στον καιρό
και στις μηχανικές καταπονήσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τελικό προστατευτικό και διακοσμητικό επίχρισμα σε εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους, όπως σκυρόδεμα, σοβάς και σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης ETICS, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή υγρασία. Χαρακτηρίζεται από κορυφαία υδροφοβία
και εξαιρετική διαπνοή στους υδρατμούς. Εμποδίζει να εμφανιστούν μούχλα και άλγη.
Είναι πιστοποιημένος με τη σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15824:2017 και αποτελεί μέρος του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης THERMOPROTECT της Vivechrom, το οποίο είναι πιστοποιημένο με τη σήμανση CE σύμφωνα με τις προδιαγραφές της EAD 040083-00-0404. Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση: ETA-21/0442.
Διατίθεται στις κοκκομετρίες 0.8 mm, 1 mm, 1.5 mm, σε λευκό και χρωματίζεται μέσω του συστήματος ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ σε 264 αποχρώσεις της βεντάλιας Exterior Colour Collection της Vivechrom.

Περιγραφή εφαρμογής

Ο σοβάς TOP SILICONE αναδεύεται καλά με ηλεκτρικό αναδευτήρα, σε χαμηλές στροφές αποφεύγοντας τη δημιουργία φυσαλίδων στην μάζα του. Η εφαρμογή γίνεται με ανοξείδωτη σπάτουλα ή με μηχανή εκτόξευσης, και σε πάχος ανάλογο με την κοκκομετρία του. Εντός 15-20 λεπτών και αφού αρχίσει να τραβάει, επιπεδώστε με πλαστική σπάτουλα.
Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε συνθήκες θερμοκρασίας από 5°C έως 35°C και σχετικής υγρασίας μικρότερης από 80% χωρίς διακοπή σε ενιαίες συνεχείς επιφάνειες, υγρό σε υγρό, για να επιτευχθεί ωραίο ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
Προσοχή: Οι καιρικές συνθήκες παίζουν σημαντικό ρόλο για ένα ποιοτικό αποτέλεσμα. Προστατέψτε τις επιφάνειες από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και αέρα για να αποτραπεί ανομοιόμορφο στέγνωμα. Μην εφαρμόζετε αν επίκειται βροχή.

Προδιαγραφές & Έντυπα

Μακριά από παιδιά. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση. Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περιέχει C(M)IT/MIT(3:1) και IPBC. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων για Ελλάδα: 210 7793777 / για Κύπρο: 1401.

Προετοιμασία & Αποθήκευση

 • 1. Προετοιμασία της επιφάνειας
  Οι επιφάνειες πρέπει να είναι επίπεδες και σταθερές, καθαρές και στεγνές, χωρίς σαθρά υλικά, σκόνες και λάδια.
  Σε νέες επιφάνειες από σοβά, σκυρόδεμα κλπ ασταρώστε πρώτα με το ακρυλικό αστάρι TOP BOND PRIMER της Vivechrom, που συμβάλει στην καλύτερη εργασιμότητα του τελικού σοβά TOP SILICONE.
  Σε σύστημα θερμομόνωσης: Εφαρμόστε τον σοβά TOP SILICONE πάνω από το
  ινοπλισμένο κονίαμα VIVEFLEX 200W, το οποίο έχει ασταρωθεί κατάλληλα ως εξής:
  - Για ανοιχτές αποχρώσεις σοβά, συνιστάται αστάρωμα με TOP BOND PRIMER, βοηθώντας το σοβά να έχει ακόμα καλύτερη εργασιμότητα
  - Για την επίτευξη εξαιρετικής καλυπτικότητας, σε περιπτώσεις εφαρμογής σκούρων αποχρώσεων και μικρές κοκκομετρίες σοβά πχ 1 mm, ασταρώστε με το χαλαζιακό αστάρι STRONG GRIP PRIMER, χρωματισμένο στην αντίστοιχη απόχρωση με το σοβά.
 • 2. Καθαρισμός
  Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα
 • 3. Αποθήκευση
  Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C. Διατηρείται για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, αποθηκευμένος στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία του, σε ξηρές συνθήκες.
Vivechrom Visualizer app
Ανάκτηση των δεδομένων, περιμένετε...